×
Meniu

A N U N Ţ

IMSP Spitalul Raional Șoldănești anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată la data de 18.01.2021:

Personal medical – medici

Nr. Denumirea funcţiei pentru concurs Nr. funcțiilor vacante Termenul limită de depunere a dosarului de participare la concurs
1 Medic anesteziolog – reanimatolog –  secţia  ATI 1.0 18.01.2021

Important: Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune un dosar personal / prin poştă/ prin e-mail la adresa sr.soldanesti@ms.md , care va cuprinde următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs (conform Anexei nr. 1);
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă susţinerea unor cursuri de specializări şi instruiri;
  • copia carnetului de muncă;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
  • curriculum vitae

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Scopul general al funcției:  Acordarea ingrijilor în funcţie de nevoile bolnavului, păstrarea confidentalităţii, efectuiază tehnici speciale de îngrijire, organizează activităţi de îngrijire, acordă primul ajutor în sistem de urgenţă.

Condiţii de participare la concurs:

– Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– Posedă limba de stat scris şi vorbit;
– Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
– Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
– Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

Cerinţe specifice:

Studii:  superioare medicale

Experienţă profesională: experienţa profesională va constitui un avantaj.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Dosarele vor fi depuse la Sectia  resurse umane a IMSP Spitalul raional Soldanesti, în zilele de luni  – vineri, de la ora 8˚˚- 17˚˚.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs:  18.01.2021, ora 09.00.

Persoana de contact: Şef serviciu resurse umane – Botnarenco Larisa, tel. 0272- 252- 62,

e-mail: srsoldanesti@ms.md